Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.somkutil.sk (ďalej aj „VOP")

Úvodné ustanovenia

Tieto VOP špecifikujú komplexné práva a povinnosti zmluvných strán vrátane všetkých podmienok postupu dojednania kúpnej zmluvy dojednanej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpo - predaj tovaru za podmienok špecifikovaných v týchto VOP a taktiež aj následné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých z dojednanej kúpnej zmluvy.

Tieto VOP sú v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľov, t.j. so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom a účinnom znení, so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Článok 1. Definície pojmov

predávajúci - osoba, ktorá prostredníctvom webovej stránky www.somkutil.sk (ďalej aj “internetový obchod”) ponúka na predaj dostupný tovar za kúpnu cenu za podmienok špecifikovaných v týchto VOP.

Ferimex IT spol. s r.o. sídlo: Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 36 460 010 DIČ: 2020003832 IČ DPH: SK2020003832 email: info@somkutil.sk tel.: +421 52 2388123

kupujúci - osoba, ktorá si záväzne objednala tovar v internetovom obchode.

tovar - akékoľvek produkty, ktoré si kupujúci môže objednať ako tovar v internetovom obchode.

internetový obchod - elektronický obchod vo forme webovej aplikácie, v ktorom si kupujúci môže „na diaľku" záväzne objednať tovar prostredníctvom webovej stránky, resp. webovej aplikácie, ktorý je umiestnený na webovej adrese www.somkutil.sk.

objednávka - proces v rámci ktorého si kupujúci vyberie tovar, ktorý má záväzný záujem zakúpiť, spôsob doručenia, a v rámci ktorého sa kupujúci oboznámi s platobnými a ostatnými podmienkami vyplývajúcimi zo záväznej objednávky zadanej prostredníctvom internetového obchodu.

zadanie záväznej objednávky - vôľa kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim, predmetom ktorej má byť tovar v internetovom obchode, a to prostredníctvom internetového obchodu alebo zaslaním mailu predávajúcemu.

kúpna cena - kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v objednávke za tovar spôsobom špecifikovaným v týchto VOP.

zmluva, resp. kúpna zmluva - právny úkon dojednaný medzi kupujúcim v dôsledku zadania záväznej objednávky v internetovom obchode a predávajúcim v dôsledku prijatia objednávky kupujúceho.

doručenie - predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť doručenie tovaru kupujúcemu na adresu zadanú kupujúcim pri objednávke tovaru za podmienok špecifikovaných v týchto VOP.

osobné údaje - predávajúci spracuváva kupujúcim poskytnuté pravdivé osobné údaje, t.j. u fyzickej osoby meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu v prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu z bankového účtu spôsobom špecifikovaným v týchto VOP.

firemné údaje - predávajúci spracuváva kupujúcim poskytnuté pravdivé osobné údaje, t.j. u právnickej osoby obchodné meno, resp. názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko konateľa, kontaktné údaje na spoločnosť - telefón, email, adresa dodania tovaru, číslo bankového účtu v prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu z bankového účtu spôsobom špecifikovaným v týchto VOP.

odstúpenie od zmluvy - dôvodné alebo bezdôvodné odstúpenie od zmluvy kupujúcim, resp. predávajúcim za podmienok špecifikovaných v týchto VOP.

Článok 2. Postup objednávky tovaru

2.1. Kupujúci je oprávnený zadať záväznú objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

2.2. Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu vyplniť objednávku. Pred vyplnením objednávky je kupujúci povinný pridať do košíka tovar, o ktorého kúpu má záujem. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s obsahom nákupného košíka v internetovom obchode, a to pred tým ako sa rozhodne vyplniť záväznú objednávku. Kupujúci je zároveň povinný vyplniť objednávku pravdivými údajmi, pretože v opačnom prípade nesie zodpovednosť za škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Článok 3. Doručovanie tovaru

3.1. Kupujúci je oprávnený vybrať si zo spôsobov doručenia tovaru uvedených v internetovom obchode, a za vybraný spôsob doručenia je povinný zaplatiť poplatok za doručenie, ktorý je zahrnutý do celkovej kúpnej ceny.

3.2. Cena dopravy a ostatné podmienky dopravy sú vždy aktuálne v ponuke internetového obchodu alebo na dostupnom linku: https://www.somkutil.sk/platba-a-doprava

3.3. Osobné vyzdvihnutie je bez poplatku, pričom toto je možné v čase od 8:00 do 16:00 hod. po vzájomnej telefonickej dohode, a to až po uhradení kúpnej ceny. Platba je možná prevodom, vkladom na náš účet alebo zaplatením v hotovosti do pokladne.

3.4. Predávajúci je povinný spolu s tovarom doručiť kupujúcemu aj faktúru (daňový doklad), ktorá slúži aj ako záručný list.

3.5. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky. V prípade, ak by mu bol nedopatrením zaslaný poškodený tovar alebo by k poškodeniu došlo počas doručenia, je kupujúci túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne od prevzatia.

Článok 4. Kúpna cena

4.1. Kupujúci súhlasí s kúpnou cenou tovaru uvedenou v internetovom obchode, resp. v záväznej objednávke a poplatku za doručenie podľa výberu kupujúcim.

4.2. Kúpna cena uvedená v internetovom obchode je konečná, vrátane DPH.

4.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar vopred na účet, resp. platbou na dobierku.

Článok 5. Vybavenie objednávky

5.1. Predávajúci vybavuje objednávky zvyčajne nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky, ak tomu nebráni iná nepredvídateľná skutočnosť.

5.2. O stave objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom emailu.

Článok 6. Storno – zrušenie objednávky

6.1. Kupujúci je oprávnený stornovať, t.j. zrušiť objednávku pred doručením bezplatne najneskôr v ten istý deň ako kupujúci zadal objednávku.

6.2. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.

Článok 7. Poučenie o odstúpení od zmluvy a odstúpenie od zmluvy

7.1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu alebo z toho dôvodu, že nemôže dodať tovar z dôvodov na strane tretej osoby.

7.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V rovnakej lehote je kupujúci povinný doručiť tovar predávajúcemu, ktorý má byť predmetom odstúpenia od zmluvy.

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a vrátite tovar späť predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

7.4. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s tovarom. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Náklady na vrátenie tovaru kupujúcim znáša kupujúci.

7.5. Kupujúci zodpovedá za škodu v dôsledku zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.6. Predávajúci v rámci týchto VOP poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy.

Článok 8. Dôležité vyhlásenia kupujúceho

8.1. Kupujúci berie na vedomie, že zadanie záväznej objednávky tovaru v internetovom obchode je zo strany kupujúceho prejavom svojej vlastnej vôle, a to vážne a slobodne, pričom kupujúci týmto zodpovedá za škodu vzniknutú nevyzdvihnutím tovaru, resp. nemožnosťou doručenia tovaru na správnu adresu kupujúceho v dôsledku nesprávneho vyplnenia adresy doručenia.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vzniknutú škodu.

Článok 9. Záverečné ustanovenia

9.1. Otázky neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

9.2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2022.

V Starej Ľubovni, dňa 01.01.2022