Vrátenie tovaru

Poučenie o odstúpení od zmluvy a odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu alebo z toho dôvodu, že nemôže dodať tovar z dôvodov na strane tretej osoby.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V rovnakej lehote je kupujúci povinný doručiť tovar predávajúcemu, ktorý má byť predmetom odstúpenia od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a vrátite tovar späť predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s tovarom. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Náklady na vrátenie tovaru kupujúcim znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za škodu v dôsledku zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci v rámci týchto VOP poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY