Zásady spracúvania osobných údajov

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)

PREVÁDZKOVATEĽ:

Ferimex IT spol. s r.o.
sídlo: Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36 460 010
zapísané v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vl.č. 11575/P
štatutárny orgán: Eva Repková, konateľ

Pri spracúvaní osobných údajov zo strany našej spoločnosti ako prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (ďalej len „dotknutá osoba“).

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti Vás ako dotknutú osobu, ktorej osobné údaje spracúvame, týmto v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. informujeme o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov definovaných v Nariadení GDPR a zákone č. 18/2018 Z. z., a to na právnom základe, ktorý vyplýva z Nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z., ako aj osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, zároveň ak spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, zároveň ak spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ako aj v prípade ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Prístup k vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ zároveň poskytuje Vaše osobné údaje za splnenia zákonných podmienok určitým kategóriám príjemcov, tretím stranám, ako aj sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané bezpečne, a to v súlade s bezpečnostnou politikou našej spoločnosti a len po dobu kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, t.j. dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, resp. na dobu uloženú zákonom.

Používaním príslušného internetového obchodu vyhlasujete, že ste dovŕšili 16 rokov svojho života. Osoba mladšia ako 16 rokov sa v internetovom obchodnom dome nemôže zaregistrovať, nakupovať, prihlásiť sa k odberu newslettera vzhľadom na to, že v zmysle článku 8 odseku 1 Nariadenia GDPR k platnosti jej právneho vyhlásenia obsahujúceho súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje schválenie zo strany zákonného zástupcu. Prevádzkovateľ nemá možnosť kontrolovať vek a oprávnenosť osoby poskytujúcej súhlas a preto dotknutá osoba zaručuje, že ňou poskytnuté údaje sú pravdivé. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá dotknutá osoba.

Naša spoločnosť prijala ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia alebo úniku.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná zabezpečiť zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností prevádzkovateľa je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Lehoty uchovávania jednotlivých osobných údajov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa a povinností vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov sú uvedené v registratúrnom pláne spoločnosti, prípadne vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tento dokument môže naša spoločnosť aktualizovať aj bez upozornenia. Preto je potrebné, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na webovom sídle.

Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na účely, ktoré sú bližšie definované v tomto dokumente. V tomto dokumente sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky požadované informácie v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z., a to konkrétne pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že funkcie internetového obchodu, evidovanie a splnenie objednávok je možné len v takom prípade, ak dotknutá osoba poskytne svoje údaje Prevádzkovateľovi a súhlasí aj so spracúvaním jej osobných údajov.

V našej spoločnosti pôsobí v rámci ochrany osobných údajov zodpovedná osoba, ktorá dohliada na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z.

Zodpovedná osoba je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť v prípade uplatnenia svojich práv.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Ferimex IT spol. s r.o.
sídlo: Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36 460 010
DIČ: 2020003832
IČ DPH: SK2020003832
email: info@somkutil.sk
tel.: +421 52 2388123

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom propagácie prevádzkovateľa, najmä odosielanie newslettera, SMS správy, SMS reklamnej ponuky, nadviazanie on-line kontaktu zo strany dotknutej osoby ( zaznamenávanie telefonických zisťovaní), poskytovanie informácií o produkte, ktorý momentálne nie je na sklade.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej fyzickej osoby alebo po dobu 5 rokov od vybavenia objednávky (v prípade telefonického zisťovania) a odoslania informácií ( pri žiadostiach zákazníkov o informáciu o produkte, ktorý momentálne nie je na sklade)

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že v súvislosti s osobami prihlásenými k odberu newslettera vykonáva profilovanie. V rámci profilovania prostredníctvom technickej operácie určuje, či osoba prihlásená k odberu newslettera navštívila Internetový obchod, respektíve či nakúpila a na základe tejto informácie posiela v budúcnosti newsletter, katalóg alebo SMS správu podľa okruhu záujmu danej osoby. Táto činnosť sa vykonáva v záujme zabezpečenia lepšieho používateľského zážitku a z pohľadu dotknutej osoby okrem ponuky produktov a akcií nepredstavuje pre ňu žiadne iné následky.

ZMLUVNÉ VZŤAHY

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia povinností súvisiacich s plnením zmlúv týkajúcich kúpy produktov u prevádzkovateľa, najmä spracúvanie osobných údajov vzťahujúce sa na registrovaného/neregistrovaného zákazníka a spracúvanie fakturačných údajov zákazníka.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov, najviac však po dobu 5 rokov od vybavenia objednávky alebo po dobu stanovenú v zákone o účtovníctve, t.j. po dobu 10 rokov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom registrácie používateľa u prevádzkovateľa.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia povinností v rámci spracúvania agendy vymáhania pohľadávok od dlžníkov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

ARCHÍVNE ÚČELY

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa archívnych dokumentov a prístupu k nim.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

ŠTATISTICKÉ ÚČELY

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa osobných údajov osôb, ktorých sa týka štatistické zisťovanie.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI, RESP. KLIENTOM

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti kamerovým systémom, a to na účel plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi - ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch spoločnosti na základe zákonných podmienok.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Hlavným verejným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a ochrana bezpečnosti, zdravia a majetku dotknutých osôb.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

RECENZIE

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom získavania a zverejňovania recenzií na prevádzkovateľa. Takto získané recenzie sú zobrazené na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

COOKIES

Počas návštevy internetového obchodu sa do počítača kupujúceho uložia textové súbory (ďalej: cookies). Prevádzkovateľ používa hlavne tzv. session cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača ihneď vymažú. Pomocou týchto sa napríklad dá zobraziť obsah košíka počas prezerania akejkoľvek stránky, Kupujúci si tu môže prečítať koľko tovaru pridal do košíka a aká je ich aktuálna celková cena. Tieto textové súbory neobsahujú osobné údaje. Okrem toho Prevádzkovateľ používa aj také cookies, ktoré sú použiteľné pri viacerých návštevách. Tieto cookies obsahujú výhradne IP adresu kupujúceho. Na základe týchto cookies je ponuka internetového obchodu správcu súborov viac priateľskejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Vďaka týmto súborom je možné napríklad to, že na webovej stránke sa objavujú tie informácie, ktoré vyhovujú záujmom kupujúceho. Cieľom používania cookies je, aby sa ponuka čo najlepšie prispôsobila požiadavkám kupujúceho a aby prezeranie bolo čo najpohodlnejšie. Identifikácia osoby kupujúceho prostredníctvom týchto cookies nie je možná.

Samozrejme, prehliadač je možné nastaviť aj tak, aby cookies používané počas viacerých návštev neuložil na pevný disk. Avšak jednotlivé funkcie Internetového obchodu môže Kupujúci využívať iba pri používaní cookies. Napríklad, ak vložíte tovar do košíka, server prečíta kód cookies a takto si zapamätá, že tovar patrí do košíka Kupujúceho. Ak Zákazník po Internetovom obchode navštívi ďalšie webové stránky a potom sa vráti k nákupu, v košíku ostane všetko, čo bolo predtým pridané. Táto služba je možná len pri povolení používania cookies. Preto Správca súborov navrhuje, aby Kupujúci nechal zapnuté cookies.

Prezeranie a odstránenie cookies je kedykoľvek možné prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača, o tom získate ďalšie informácie z ponuky prehliadača „Pomocník“.

Dotknutá osoba používaním Internetového obchodu súhlasí so zaznamenávaním, uchovávaním a spracovaním cookies spôsobom a na účely stanovené v tomto bode.

Dotknutá osoba môže nastavením svojho prehliadača zakázať používanie cookies, ale v takomto prípade nemôže využívať všetky funkcie Internetového obchodu.

Zakázanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox
Safari:
https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

V Starej Ľubovni, dňa 1.1.2022